Nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła

Mieszkasz w Wesołej, ale uczysz się w szkole poza dzielnicą? Masz w sobie chęci do działania, organizowania i bycia aktywnym w młodym społeczeństwie? Chcesz reprezentować swoich kolegów i koleżanki? Czekamy na Twoje zgłoszenie do Młodzieżowej Rady Dzielnicy!

Młodzieżowa Rada Dzielnicy to organ konsultacyjno-doradczy dla władz w dzielnicy. MRD reprezentuje głos młodzieży i dba o jej interesy na poziomie dzielnicy. Ponadto za główny cel stawia sobie zaangażowanie do działania młodego społeczeństwa obywatelskiego na poziomie dzielnicy.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy VIII kadencji (2023-2025).

Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych:

  • zamieszkujący na terenie Dzielnicy Wesoła i nie uczący się w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawa, które położone są na terenie dzielnicy Wesoła (szkoły publiczne na terenie Dzielnicy Wesoła)
  • zamieszkujący na terenie dzielnicy Wesoła, ale uczący się w szkołach położonych na terenie dzielnicy Wesoła, których nie prowadzi m.st. Warszawa (placówki niepubliczne).

Zgłoszenie kandydatury do konkursu odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego według załączonego wzoru na adres: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. 1 Praskiego Pułku 33, w terminie do dnia 27 września 2023 r., do godziny 12:00. Dokumenty należy składać w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie wraz z dopiskiem „Konkurs na radnego MRDW”.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest podpisanie wszystkich oświadczeń o wyrażeniu zgody zawartych w załączonym formularzu przez:

  • rodziców/opiekunów prawnych w przypadku kandydata niepełnoletniego;
  • kandydata, jeżeli jest pełnoletni.

Kandydaci, którzy spełnią powyższe warunki oraz złożą wymagane dokumenty w terminie zostaną powiadomieni o dacie posiedzenia komisji konkursowej, podczas której będą mieli możliwość zaprezentowania swojej kandydatury.

Nabór pozostałych kandydatów prowadzony jest równolegle przez szkoły w dzielnicy Wesoła.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 443 40 43; kamilazbikowska@um.warszawa.pl

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Wesoła

Author: admin